پرسش وپاسخ

احکام، کرونا، بیماری
کم شرعی شرکت در تجمعات مذهبی، مجالس ترحیم یا جشن و شادی و به طورکلی حکم حضور در فضا های شلوغ بدون اینکه ضرورتی در بین باشد چیست؟

صفحه‌ها