پرسش وپاسخ

ملائکه موجوداتي هستند که از روي ميل و رغبت و بدون جبر عامل بيروني، به عبادت و طاعت مشغول می‌شوند و اوامر الهي را موبه‌مو اجرا می‌کنند. ازاین‌رو، می‌توانیم ...

با توجه به قرآن و روايات سَبّ از نظر شرع مقدس اسلام حرام و ممنوع است؛ ولي لعن برخلاف سب، تنها در برخي موارد جايز است.

اگر منظور شما از تقدير، نوعي از سرنوشت قطعي باشد که خداوند براي هر کس، حتي بدون اطلاع او تعيين کرده است، اين معنا موردپذیرش ما نيست. این‌گونه نيست که هر كس ...

قبض روح انسان يا دريافت کامل آن توسط فرشته مرگ آخرين مرحله از سکرات موت و اولين وهله از قدم گذاشتن به عالم برزخ است. کيفيت قبض روح افراد متناسب با ...

البته اگر ادعا شود كه اين رفتار تنها در خصوص ظواهر ديني مانند حجاب است كه چندان مورد تاكيد دين نيست ولي اين امر در مورد ساير تكاليف ديني اعمال نمي شود؛ پاسخ ...

قاعده " كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْع" از قواعد فقهي بوده و مراد آن است اگر در مسئله ای دلیلی نقلی وجود نداشته ،ولی دلیل عقلی مسلم ...

عقل ارزش بسيار بالا و والائي در زندگي انسان دارد. دين هم بر استفاده از آن در زندگي تاكيد كرده است. هر كس را كه از عقل استفاده نكند ،نكوهش كرده است اما توان ...

صفحه‌ها