قرآن

در مورد جن آيات و روايات مختلفي وارد شده است كه به برخي اشاره مي كنيم:

صفحه‌ها