امام شناسي

ما در كار خدا و رسول نمي توانيم چون و چرا كنيم

ما شيعيان امامان را واسطه هاي بين پيامبر و امت و تعليم يافته هاي خدايي مي دانيم

پرسشگر محترم هيچ كدام از دو سخن فوق به صورت كلي درست نيست.

درباره وظايف و ويژگي هاي خادمين حرم هاي امامان در قرآن و روايات مطلبي نيامده است

صفحه‌ها