امام شناسي

وآيا رواياتي كه ازائمه(ع)درباب احترام به ذريه شان آمده است شامل اين دسته افرادهم ميشود؟

پس روايات اصول كافي مبني بر اينكه ائمه اذا شاءو ان يعلمو علموا چگونه باآنها قابل جمع است هچنين روايات باب عرض اعمال به امام زمان (عج)در روز دوشنبه وپنجشنبه

با توجه به اين مطلب چرا حضرت اميرالمؤمنين سلام الله عليه براي ازدواج با ام‌البنين (س) به سراغ عقيل آمد كه علم انساب مي‌دانست؟

خداوند متعال به تمام جهان هستي احاطه دارد. غيب و شهود نسبت به او يكسان است.

صفحه‌ها