عصمت

عصمت از گناه نتيجه ايمان قوي و متعالي فرد است

استدلال مذكور در صدد تبيين عصمت أنبياء در مقام عمل مي باشد

صفحه‌ها