مرگ

مرگ
ابتدا باید از آباد بودن آخرتمان به اندازه کافی مطمئن شویم، سپس طلب مرگ کنیم، البته اگر می توانیم آخرت را بیش از پیش آباد کنیم باید دعایمان درخواست عمر طولانی از
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.