قرآن

شرك مراتب مختلفي دارد...

در بسياري از مواقع انسان ها عالم به گناه هستند؛ ولي هنگام ارتكاب گناه خود را به غفلت زده و گناه را مرتكب مي شوند

در دو آيه از آيات قرآن شيطان مورد لعن قرار گرفته...

در مورد جن آيات و روايات مختلفي وارد شده است كه به برخي اشاره مي كنيم:

در مورد شهاب ها و استراق سمع جنيان آيات زير آمده:

براي دفع وسوسه شيطان در حديثي از اميرمؤمنان مي خوانيم...

صفحه‌ها