پيامبر شناسي

پيامبر داراي يك شخصيت حقيقي و يك شخصيت حقوقي است.

سيره پيامبر اكرم(ص) از آغاز مورد توجه و استناد عامه مسلمانان قرار داشته و براي شيعيان سيره ائمه نيز مطرح بوده است.

تعداد پيامبران زياد و بنا به روايات 124 هزار نفر بوده اند

صفحه‌ها