نزول قرآن

مفسران و دانشمندان علوم قرآني در باب جمع بين اين دو مسئله، آراء و نظرات متعددي ارائه نموده اند

در مورد ترتيب فعلي قرآن، اتفاق نظر وجود ندارد، بلكه تقريبا سه نظر در اين زمينه وجود دارد:

دانشمندان حكمت هاي متعددي براي نزول تدريجي قرآن ذكر كرده اند:

قرآن كتاب خدا ست و بر پيامبرش نازل كرده و فهمانده و او را مأموريت داده كه اين قرآن را به مردم ابلاغ كند و برايشان تفسير و تبيين كند:

صفحه‌ها