نزول قرآن

معجزه بودن قرآن به خاطر عربي بودن آن نيست تا اگر به زبان ديگري نازل مي شد، معجزه نباشد

زبان را انسان ها كه داراي عقل و درك خدادادي بودند، براي ارتباط برقرار كردن با يكديگر و انتقال مفاهيم به هم ، اختراع كرده اند

در روايات، لوح محفوظ در برابر لوح محو و اثبات قرارگرفته، كه هر دو تركيب وصفي اند.

قرآن به صورت هاي مختلف نازل شده است....

تمام آيات و سوره هاي قرآن در طول مدت بعثت پيامبر اكرم(ص) و به صورت تدريجي، يك مرتبه بر ايشان نازل شده است

در مورد بعضي سوره ها و آيه ها ادعاي نزول دو بار شده است، از جمله:

صفحه‌ها