نزول قرآن

تعبير "ما ملكت ايمانكم" به معناي برده( كنيز) است

آنچه كه از متون ديني وآيات قرآن استفاده مي شود، كتب هاي آسمان ديگر مانند تورات وانجيل يك دفعه نازل شده اند

آياتي از قرآن صراحت دارد كه قرآن يكباره در شب قدر نازل شده (1) آياتي ديگر نيز صراحت دارد كه قرآن به تدريج و در مدت 23 سال بر قلب پيامبر نازل گرديده است. (2)

نازل كننده قرآن خداوندي است كه به غيب و آشكار جهان عالم است و حكيمي است كه هيچ كار لغو و بيهوده اي از او سر نمي زند و هر كارش بر اساس حكمت متقني است كه ممكن است

صفحه‌ها