تربيت اخلاقي

توبه، به معناي برگشت است و در قرآن، هم به خداوند نسبت داده شده و هم به انسان. توبه خداف يعني برگرداندن لطف و رحمت خود بر بندگان، و توبه انسان، به معناي برگشت...

نامه شما قبل از هر چیز، نشان دهنده روح پاك و بی آلایش شما است. از این كه در ایام جوانی در اندیشه ساختن روح و جان خویش برآمده اید تا با اراده قوی به وادی نور ...

توبۀ نصوح، همان توبۀ واقعی است و دارای چهار شرط است: پشیمانی قلبی، استغفار زبانی، ترك گناه و تصمیم بر انجام ندادن در آینده.

ناراحتی درونی تان از گناه دلیل بر روشن بودن چراغ «ایمان»در قلب شما است. خوشا به حال شما كه دوران جوانی به فكر خود سازی و محبوبیت نزد خدا شدی ...

صفحه‌ها