وراثت

بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی منتشر کرد
انتشار کتاب الکترونیکی با عنوان «وراثت و تربیت»

بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، کتاب الکترونیک در موضوع اخلاق و تربیت فرزند، با عنوان «وراثت و تربیت» منتشر کرد. 
در این کتاب به چند پرسش‌ اخلاقی پیرامون وراثت و زندگی اخلاقی انسان، پاسخگویی شده است.

عناوین مطرح شده در این پرسش و پاسخ ها به شرح ذیل است: 
1. انتقال رذایل اخلاقی با وراثت؛

2. ملکات نفسانی و تربیت؛

3. وجدان، فطری یا ارثی؛

4. دفع سوء رفتارهای وراثتی در تربیت؛

5. رفع آثار سوء وراثت در تربیت.

جهت مطالعۀ این کتاب به آدرس mmps.ir/verasatvatarbiat مراجعه فرمایید.