خداشناسي

در ابتدا بايد گفت: گرچه اين گونه امور از اسرار آفرينش محسوب مي‌شود و جزئيات آن براي همه كس به خوبي معلوم نيست، ولي از مجموع آموزه‌هاي وحياني و تحليل‌هاي صاحب...

توحيد افعالي بيانگر اين عقيده است كه جهان هستي تنها يك فاعل حقيقي دارد و بر اساس آن جهان و هر چه در آن است [از جمله افعال انساني و ...] فعل خدا و ناشي از ...

وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؛ ...

منظور از ارادة تشريعي آن است كه خداوند در مقام قانون گذاري، فعلي را واجب يا حرام كند و يا از بندگان بخواهد در عين عدم حرمت عملي، آن را ترك و يا ...

درباره مفهوم واژه "شر" در آن حدیث باید گفت: بی تردید، خداوند هیچ شر و بدی برای بندگان خود اراده نمی كند. مراد از این حدیث، آن است كه هر گاه كسی با سوء اختیار...

مشكل شما در واقع در حیطه یك بخش مهم اعتقادی و توحیدی یعنی توحید افعالی است؛ توحید افعالی بیانگر این عقیده است كه جهان هستی تنها یك فاعل حقیقی دارد و بر اساس ...

در ابتدا باید اشاره شود كه در باره عالم ذر در بین علماء، جای بحث بسیار است و اصل وجود عالم خاصی به این نام مورد تایید نیست (1) و در مجموع باید توجه داشت كه ...

ابتداء توجه داشته باشيد كه در ميان متكلمين، درباره حقيقت اراده خداوند بحث هاي مختلفي صورت گرفته است. اما در مجموع مي توان گفت اراده خداوند از دو حيث قابل ...

در ابتدا بايد گفت: اين مسئله كه در نظام هستي ذره‌اي تغيير و تحول بدون اذن و مشيت الهي انجام نمي‌شود ،جاي ترديد نيست، ولي اين مطلب به معناي جبر و نفي اختيار ...

صفحه‌ها