قرآن

پيامبر در قرآن دخالتي نداشته است. بلكه ...

يكي از دلائل حقانيت قرآن و اينكه از طرف خدا نازل شده اين است كه ...

مفسر حكيم علامه طباطبايي در اين باره گفته است:

افزون بر وحيي كه به صورت قرآن تبلور يافته و بر پيامبر اكرم(ص) نازل مي شده است ...

صفحه‌ها