در ادامه سلسه نشست های علمی آموزشی گروه قرآن و حدیث، نشست علمی این گروه با عنوان«نسبت میان قرآن و سنت، با تکیه بر کتاب تضاد مفاتیح الجنان با قران» و با ارائه حجه الاسلام دکتر هاشمی برگزار گردید.
در این نشست علمی، حجه الاسلام دکتر هاشمی به تاریخچه تفکر جدایی قرآن و سنت پرداختند و سیر آن را در تاریخ آئین یهودیت و مسیحیت، مسلمانان صدر اسلام، مسلمانان پس از پیامبر(ص)، و ورود این جریان به شبه قاره هند، دوره معاصر و ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند و در ادامه طرفداران این نحله فکری را نیز معرفی نمودند.