إعجاز قرآن

خداوند متعال در آیات متعدد قرآن كریم از نقش كوهها در كاهش اضطراب زمین سخن به میان آورده، چنانكه در یكی از آیات فرموده:« وَ الْجِبالَ أَوْتادا» ...

اما جمله " و فوق كل ذی علم علیم" كه ناظر به جریان حضرت یوسف و دانشی است كه خدا به او داد تا بتواند برادر را نزد خود نگه دارد. خداوند به ایشان وحی یا الهام ...

قرآن معجزه جاويد پيامبر اسلام (ص) و دليل نبوت و راستگويي پيامبر است، و اعجاز قرآن، دارای وجوه گوناگونی از جمله: اعجاز در الفاظ، محتوا، عدم تناقض در مفاهيم آن...

مقصود از معجزه علمی قرآن، آیاتی است كه راز گویی علمی باشد ،یعنی مطلبی علمی را كه قبل از نزول آیه كسی از آن اطلاع نداشته ، بیان كند، به طوری كه مدت ها بعد از ...

لفظ «مشرق» و «مغرب» در این سه جا به یك معنا به كار برده نشده تا مستلزم تناقض باشد بلكه در هریك از این سه جا به معنای خاص خود است؛ وقتی به صورت مفرد به كار ...

محدوده فعالیت این مركز، پاسخگویی به شبهات قرآنی و دینی است . تحقیق در باره مسئله مذكور، از محدوده فعالیت این مركز خارج است . برای رسیدن به پاسخ مناسب برای ...

بلاغت و فصاحت یعنی رسا و زیبا و گیرا و حق و عالی سخن گفتن به طوری که شنونده متاثر شود و قانع گردد و جذب شود و نتواند آن را رد کند.

معجزه كار خدایی است كه بشر اگر همگی دست به دست هم دهند و حتی همه جنّیان را هم به مدد بگیرند ، نمی توانند مثل آن را بیاورند. خدا چنین كاری را به دست پیامبر ...

صفحه‌ها