إعجاز قرآن

مهم ترین اصل در آیات تحدی ، اثبات خدایی بودن و غیر بشری بودن قرآن است ،زیرا قرآن خود را كلام خدا شمرده ، برای اثبات این ادعا و باطل كردن ادعای مخالفان كه ...

اول این كه: به حكم عقل هیچ اثر ادبی یا علمی، آخرین حد و سطح در آن زمینه نخواهد بود؛ زیرا هر اثری تراوش فكر و ذهن و خلاقیت یك یا چند انسان است و عقل می گوید ...

مورد تحدي سوره است نه جملات، سوره اي مجموعه اي از آيات است كه هدف خاصي دارد و معناي منسجمي را مي رساند.

بيش از هزار و چهارصد سال است كه قرآن نازل شده و اعلام كرده كه كتابی است سراسر حق و هيچ باطلي بدان راه نيافته و نمي يابد: ...

بيش از هزار و چهارصد سال است كه قرآن نازل شده و اعلام كرده كه كتابی است سراسر حق و هيچ باطلي بدان راه نيافته و نمي يابد: ...

قرآن كتاب هدایت به معارف حق ، اخلاق انسانی و احكام سعادتبخش دنیا و آخرت است و این ها مسائل كلی است كه مربوط به زمان و مكان خاصی نیستند. در هر زمانی و هر ...

تا آنجایی كه اندیشه ها، فرضیه و تئوری باشند، هیچ دلیلی بر حقانیت آن ها نیست و قرآن حق مطلق و تایید كننده همه حقایق است. ولی تعارض قرآن با اندیشه ای كه ...

اين كه همسران پيامبر كه از دنيا رفته اند، مادران مؤمنان ناميده شده اند، نشان از آن دارد كه تكريم و احترام آنها بر امت واجب است و عايشه هم يكي از آنها است.

صفحه‌ها