تاريخ ايران

انتظار می رود شما به حرف این گونه افراد اعتنا ننمایید، زیرا اینان درصدد زیر سوال بردن اسلام ومعصومان هستند. آنها برای توجیه حرفشان آدرس غلط می دهند ...

جنگ هایي كه مورد تأیید اسلام است، جنگ‏هاي كشور گشایي و فتوحات پادشاهان با انگیزه مادي نیست، بلكه مبارزات رهایي بخش است. شعار پیامبر : رستگاري، آزادي و آزادگي...

انوشیروان پسر قباد بن فیروز ، پادشاه بود. او پس از قباد بر سر پادشاهی با برادران خود، كبوس و جام، به ستیزه پرداخت و سرانجام پیروز شد و بر تخت سلطنت نشست...

از نظر دين اسلام، دین زرتشتی به عنوان دین آسمانی شناخته می شد و تعرض به زنان و كودكان آن ها در اسلام ممنوع بود. مسلمانان به پیروی از دین اسلام موظف بودند ...

صفحه‌ها