پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

چگونگی مطرح کردن مسایل جنسی با کودکان و نو جوانان

مطرح کردن مسائل جنسی با کودکان و نوجوانان، هیچ ضرورتی ندارد؛ مگر این که ایشان در این زمینه سؤال داشته باشند. برای اطلاع دقیق از چگونگي پاسخگویی به این گونه سؤالات کودکان و نوجوانان، به کتاب خانواده و مسائل جنسی کودکان نوشته دکتر علی قائمی امیری، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان مراجعه نمایید.
بدیهی است با توجه به گستردگی و کلی بودن سؤال شما، امکان پاسخگویی جزئی و همه جانبه وجود ندارد.