گروه پاسخگویی اینترنتی

مرکز ملی پالسخگویی - انجمن گفتگوی قرآنی - مسابقه جدول
یکی از زیرمجموعه های گروه پاسخگویی اینترنتی، انجمن های گفتگوی قرآنی است که مسابقه جدول یکی از برنامه های انجمن است.