بخش پشتیبانی علمی

مرکز ملی پاسخگویی - مستشرقان - محمد حسن زمانی
در این نشست علمی که به همت گروه علمی قرآن و حدیث مرکز ملی برگزار شد، رویکردهای مستشرقان به مباحث مختلف قرآنی به منظور پیش بینی سوالات قرآنی مطرح گردید.