ترجمه قرآن

اولا كتابی كه آیات قرآن را فقط با ترجمه و بدون آیات نگاشته شده باشد، تاكنون در بازار كتاب فروشی ها دیده نشده و اجازه چاپ آن هم داده نمي شود و آن چه وجود دارد...