کلمات کلیدی: اربعین، مرکز ملی پاسخگویی، انجمن گفتگوی دینی، جشنواره جاذبه حسینی

برگزیده شدن نرم افزار اندرویدی اربعینیان در جشنواره جاذبه حسینی
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی، نرم افزار اندرویدی اربعینیان که توسط بخش انجمن گفتگوی دینی مرکز تولید شد، در جشنواره جاذبه حسینی رتبه اول را کسب کرد.