پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
نزول دفعی قرآن در شب قدر در چه سالی صورت گرفت؟
این كه نزول دفعی قرآن در سال اول بعثت بوده است یا در سال سوم مشخص نیست.

نزول دفعی قرآن در شب قدر در چه سالی صورت گرفت؟ آیا قبل از  نزول تدریجی این كتاب آسمانی بود؟

این كه نزول دفعی قرآن در سال اول بعثت بوده است یا در سال سوم مشخص نیست. (1)

پی نوشت ها:

1 . آیه الله گرامی، محمد علی درسهایی از قرآن، انتشارات احسن الحدیث، ص 94.