دومین جلسه از سلسله نشست های نقد مسیحیت با حضور محقق ارجمند، جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر مهراب صادق نیا برگزار شد.

در این نشست که دومین جلسه از سلسله نشست های نقد مسیحیت به شمار می آمد، محقق ارجمند، جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر مهراب صادق نیا، (عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم) در ادامه مباحث جلسه گذشته خود، این بار مباحثی را با محوریت «تناقضات آیین مسیحیت» بیان داشتند.
در ابتدا، دبیر علمی جلسه، جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمدی پارسا، به بیان خلاصه ای از مطالب ارائه شده در جلسه اول پرداخته و پس از آن دکتر صادق نیا مطالبی را در خصوص رعایت «اصل نسبیت در نقد» عنوان کرده و سپس «قاعده تکرار»، «تزاحم امور» و «انسجام» را به عنوان سه مبنای نقد کتاب مقدس از سوی مخالفان توضیح دادند.
ایشان پس از بیان این مقدمات، ابتدا مواردی چون، «نگاه متناقض به مسئله شریعت» ، «تردید در انسان بودن یا خدا بودن عیسی ع» و «اختلاف در حدود رسالت عیسی ع» را در کتاب مقدس، به عنوان تناقضاتی ناظر به «پاردایم انسجام» برشمرده و پس از آن نقدهای دیگری همچون «عدم تحقق برخی از پیش گویی ها»، «خطاهای تاریخی فاحش»، «مخالفت قطعی با دستاوردهای علوم تجربی»، « مخالفت قطعی با مسلمات جغرافیایی» ، «ناسازگاری در مطالب عهد قدیم و جدید» و در نهایت «نقد های اخلاقی» را به عنوان دیگر نقدهای وارد بر کتاب مقدس بیان داشتند.
ایشان مهمترین نقد از منظر اخلاقی بر کتاب مقدس را کافی و مفید نبودن محتوای آن برای رسیدن به هدف نجات (که محوریت اندیشه مسیحیت را تشکیل می دهد) دانسته و بیان داشتند که مسیحیت علی رغم تاکید بر رستگاری و نجات، هیچ برنامه عملی و ممارست اخلاقی مناسبی را برای مومنان پیشنهاد نکرده و از این رو برنامه های این آیین با چشم انداز نهایی و ادعایی آن همخوانی ندارد.
در پایان نیز، ایشان به پرسش های مطرح شده از سوی کارشناسان حاضر در نشست، پاسخ گفتند.