یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه، ترویج فرهنگ و پژوهش در سطح کشور است که با مشارکت مراکز پژوهشی مختلف برگزار می‌شود