عبادت برتر.اخلاص در عبادت.اخلاص در قیام امام حسین ع.نیت در عبادت