پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

اكر انسان از خواب بيدار شد و دردستشويي متوجه شد كه درحال ادرار كمي مني از مثانه او خارج شد و در حالي كه بي بوباشد ايا بايد غسل انجام دهد يا نه وايا روزه او درست است يا نه

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباط تان با اين مركز؛
با توضيحي که داده ايد، مايع مذکور مني نيست و احتياج به غسل ندارد. روزه شما صحيح است. البته اگر مني هم باشد ،روزه صحيح است ،چون بيرون آمدن مني در خواب روزه را باطل نمي کند.
به طور كلى آب هايى كه از انسان خارج مى‏شود ،به غير از بول و مني عبارتند از: مذى، ودى، وذى.
مذى؛ آبى است كه كمى لزج و چسبنده است . اغلب بعد از شوخى و تحريکات جنسي و بازى با همسر و مانند آن خارج مى‏شود .معمولاً قبل از خروج منى خارج مى‏شود . پاك است و غسل و وضو را باطل نمى‏كند.
ودى؛ آبى است كه كمى سفيد رنگ است . گاهى بعد از بول خارج مى‏شود . در صورتى كه انسان يقين نداشته باشد كه با بول برخورد كرده، پاك است و غسل هم ندارد.
وذى؛ آبى است كه گاهى بعد از منى خارج مى‏شود. در صورت يقين به اين كه با منى يا بول برخورد كرده، فقط محل خروج را بايد تطهير كرد .اگر بعد از استبرا يكى از اين رطوبت‏ها خارج شود و انسان شك كند آيا بول است يا رطوبت‏هاى ديگر ،پاك است.
تا وقتى كه انسان يقين پيدا نكرده آنچه خارج شده ،منى است، غسل واجب نمى‏شود . خروج منى در مردان سه علامت دارد:
ا) از روى شهوت و ارضاي غريزه باشد.
ب ) با فشار و جستن بيرون آيد.
ج ) هنگام بيرون آمدن، بدن سست شود.
چنانچه در هنگام جستن مايع مذكور بدن سست نشود و همراه با شهوت نباشد حكم منى را ندارد.