از سوی گروه علمی تاریخ مرکز ملی برگزار شد:
در این نشست علمی بازخوانی انتقادی روایت ایرانی کشی بر مبنای کتاب اِستِر مطرح و ابعاد آن بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در این نشست دکتر جواد قاسمی قمی ضمن طرح این موضوع، ابعاد و شبهات پیرامون آن را بیان کرد.

وی با تشریح روایت ایرانی کشی از ماجرا، به بیان روایت یهودیان از ماجرا و توجیهات آنان، صحت تاریخی داستان استر و مردخای، سوء استفاده هایی که از این ماجرا صورت گرفته و بیان سایر شبهات و تاملات پیرامون این موضوع پرداخت.