به همت گروه پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی برگزار شد
در این نشست استاد به تبیین و بررسی ابعاد مختلف واقعه غدیر در منابع حدیثی، تاریخی و کلامی اهل سنت پرداخت.

در این نشست که با شرکت کارشناسان مرکز ملی به صورت حضوری و عموم علاقه مندان به صورت مجازی برگزار شد، استاد به تبیین و بررسی ابعاد مختلف واقعه غدیر در منابع حدیثی، تاریخی و کلامی اهل سنت پرداخت.

این نشست با موضوع «بررسی غدیر در منابع کلامی اهل سنت» توسط حجت السلام محمدمحسن طبسی ارائه گردید.

استاد طبسی ضمن دسته بندی چهارگانه کتب کلامی عامه به معتزله، اشاعره، اهل حدیث و ماتریدیه به بیان این نکته پرداختند که مواجهه کلامی این 4 دسته با مسئله غدیر یکسان نبوده است.

ایشان در ادامه به تشریح نوع مواجهه اهل حدیث به عنوان جر یان غالب اهل سنت با جریان غدیر پرداختند. به عنوان نمونه احمد بن حنبل به عنوان یکی از بزرگان این جریان کلامی در عین نقل روایت غدیر در مسند خود هرگونه تفسیر در خصوص این حدیث را منع کرده است.