طی جلسه ای در مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
طی جلسه ای راه های تعامل مرکز ملی با سازمان استعدادهای درخشان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، طی جلسه ای راه های تعامل مرکز ملی پاسخگویی با سازمان استعدادهای درخشان بررسی شد.

در این جلسه ضمن معرفی درگاه های ارتباطی مرکز ملی و نحوه ارائه خدمات این مرکز، راه های ارائه خدمات اختصاصی به دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان بررسی شد.