پسر- ارتباط- پشیمان- توبه- حلالیت- خدا- بخشش- زندگی- گناه- عواقب- دامنگیر- دلشکستگی

هرچند که گناه شما بزرگ بوده است؛ اما خدا توبه‌کنندگان را دوست دارد و در آيات قرآن به اين مطلب اشاره‌کرده است (1) در جايي از قرآن نيز فرموده که هرگز از رحمت ...