مهارت های ارتباطی

مهارت های زناشویی، مهارت های ارتباطی، حل مسئله، رعایت نکات بهداشتی 
مادر شوهرم (یکی از اقوام شوهر مانند خواهرشوهر) می خواهد برای دیدن نوه های خود (فرزندان ما) به منزل ما بیاید، آیا از شوهرم بخواهم که به او تذکر بدهد؟