دیدار ریاست مرکز ملی پاسخگویی و هیئت همراه با رئیس حوزه علمیه خراسان

بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مشترک و حمایت بیشتر از مرکز ملی و مواردي از جمله برنامه ریزی های مشترک