3. آثار شوم سیاست منع نشر حدیث

‏3 . آثار شوم سیاست منع نشر حدیث
بعد از زمان پیامبر گرامی اسلام سیاست منع نشر دین اعمال شد و این سایست تا پایان قرن اول ادامه داشت . ما در این نوشتار در صدد تبیین و نقد و بررسی اصل این سیاست و اهداف آن نیستیم بلکه تنها به اثری که این سیاست گذاشت و به بحث ما ارتباطی دارد اشاره می کنیم .
آری این سیاست بعد از رحلت پیامبر اکرم اعمال شد و در دوره معاویه و سپس در عهد یزید و حکومت مروانیان تا زمان عمر بن عبدالعزیز با شدت بیشتری ادامه داشت .
اثری که این سیاست از خود برجای نهاد بریدگی د رتاریخ اسلام و جدایی و یا به تعبیر بهتر بی خبری مسلمانان از بسیاری از وقایع و حوادث ریز تاریخی گذشته به ویژه حوادث در زمان پیامبر (ص) است . مسلمانان از خیل یاز مسایل جزیی و پیش پا افتاده زمان پیامبر بی خبر ماندند مثلا د رزمان امام سجاد که عصر خفقان و بیگانگی از اسلام از سوم حکومت بنی امیه به شمار می آید ، مسلمانان حتی چگونه وض گرفتن پیامبر اکرم را نمی دانستند ، وضو یک واجب نادرالوجوددر اسلام نیست بلکه در هر نماز باید با طهارت بوده و وضو گرفت ، حال می توان با توجه به این امر بهتر قضاوت کرد وقتی که وضی پیامبر د رنزد مسلمانان مبهم بماند ، بریدگی و بیگانگی مسملاان از سنت پیامبر این قدر عمیق باشد آیا می توانیم بگوییم درباره خمس ارباح مکاسب پیامبر دستوری ندارد و این حکم اقتصادی را به اجرا در نیاورد ؟ هرگز . بلکه نهایت چیزی که می توانیم بگوییم این استکه بیش از این روایات مذکور ، دلیلی برای این حکم و اجرای آن از پیامبر به ما نرسییده است . نیافتن و یا نبودن دلیل نیم تواند عدم بیان و یا عدم اجرای حکم د رزمان رسول خدا را ثابت کند .
تأییدی بر این سخن
افزون بر این اموری که ذکر شد می توانیم نکته ای را به عنواتن تأیید این حکم بیان کنیم و آن این است که :
روایات متقن و مسلمی در جوامع روایی شیعه و سنی وحجود دارد که می گوید : زکات بر بنی هاشم حرام است : فقرای بنی هاشم و سادات نمی توانند از زکات بهره مند شوند به جای زکات خمس و سهم سادات از آن برای آنان وضع شده است در این حکم بین شیعه و سنی اختلاف نیست همه این را قبول دارند و در بسیاری از کتابهای شیعی و سنی آمدهاست که در این نوشتار به جهت رعایت اختصار از ذکر آن خودداری می کنیم . (48)
حال در این حکم قدری می اندیشیم راستی خداوند بنی هاشم را از زکات محروم کرده به جای زکات چه چیزی را برای آنان قرار داد ؟ خواهند گفت که خمس به جای زکات است آنان از زکات محروم و به جای آن از خمس بهره مند شدند .
می گوییم : زکات در آمدهمه ساله است هر مسلمانی باید سالانه زکات بدهد آیا خمس هم درآمد سالانه است یا نه ؟
اگر گفتیم خمس در غنیمت و غواصی و گنج و معدن واجب است ولی در ارباح مکاسب و تجارات خمس واجب نیس در ا ین صورت این اشکال وجود دارد که این درآمدها مقطعی است ؛ همه ساله نیست . سیدهای فقیر چگونه ارتزاق نمایند ؟ دیگران می توانند از زکات بهره مند بشوند ، ولی بنی هاشم محرومند ؟!
بنابراین جاره ای نست که باید به جای این محرومیت چیزی باشد که درآمدش به مانند زکات همه ساسله باشد و این خمس ارباح مکاسب است همان گونه که مردم همه ساله زکات مال خد را باید بپردازند ، باید خمس ارباح مکاسب و درآمدسالانه مازاد بر موونه سال را هم بپردازند تا اولی مصرف فقرای غیر بنی هاشم و دومی مصرف فقرای بنی هاشم گردد .
---------------------------------------------------------------------------------------------
پانوشت ها
48 ـ خمس پشتوانه استقلال بیت المال ، مکارم شیرازی ، ص 108 .