با وجو داینکه شیطان در ماه رمضان در بند است عامل گناهان چیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.