از سوی گروه علمی قرآن و حدیث مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
در این نشست علمی ابعاد و گستره وسیع آیات علمی در قرآن کریم بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی «عضو هیئت علمی و مدیر مجتمع عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه» ابعاد و گستره وسیع آیات علمی در قرآن کریم را ترسیم کرد.

وی آیات علمی قرآن کریم را حدود 2000 آیه برشمرد و در یک نمای کلی، آیات علمی قرآن را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. اشارات علمی؛ 2. شگفتی های علمی؛ 3. اعجاز علمی؛ 4. نظریه پردازی علمی.

در ادامه استاد حوزه و دانشگاه، متذکر شد که فقدان تخصص بین رشته ای، عامل خلط بین اعجاز علمی با سایر موارد است و این خلط بین اندیشمندان عرب، بسیار به چشم می خورد و لذا می بینیم اعجازهای علمی قرآن کریم را حدود 300 آیه برشمرده اند؛ در حالی که با این تقسیم بندی که ما گفتیم، این گونه نیست که همه این ها اعجاز علمی محسوب شوند.

وی سپس مؤلفه های «بهترین کلمات»، «بهترین معانی» و «بهترین ترکیب» را از مؤلفه های اعجاز دانست و بیان داشت که وجود هر سه این مؤلفه ها با هم، از ظرفیت و توان فهم بشری بیرون است و این جاست که معنای «عجز الناس عن اتیان مثله» بیشتر روشن می شود.

شایان ذکر است در ادامه این نشست علمی که در سالن جلسات مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد به شبهات مهم در حوزه اعجاز علمی قرآن اشاره شد.