فراموش کردن نیت روزه

فراموش کردن نیت روزه

اگر کسی فراموش کند که نیت روزه نماید و با همان حال وارد روزه شود حکمش چیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.