پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اگر غسّال زن به تعداد کافی در غسالخانه حضور نداشته باشد، وظیفه چیست؟

اگر برای غسل دادن اموات زن (یا تیمم دادن در صورت عدم امکان غسل) غسّال زن به تعداد کافی در غسالخانه آرامستان حضور نداشته باشد، وظیفه چیست؟

پاسخ: در صورت نبود هم‌جنس تکلیف از شما ساقط است ولی اگر امکان انجام غسل توسط هم‌جنس اگرچه با نگهداری جنازه در سردخانه فراهم باشد باید توسط هم‌جنس غسل و یا تیمم داده شوند. البته در صورت امکان تیمم یا انجام غسل توسط محارم غیر هم‌جنس از زیر لباس و یا غسل توسط همسر، باید نسبت به انجام غسل یا تیمم اقدام شود.