پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
تکلیف کسانی که بدون غسل و کفن و نماز دفن شده‌اند چیست؟

تکلیف کسانی که بدون غسل و کفن و نماز دفن شده‌اند چیست؟

پاسخ: در صورتیکه با حفظ رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسایل محافظتی پزشکی مانع ابتلا و آلودگی بیشتر افراد شوید و نبش قبر باعث هتک میت نشود، واجب است که قبر نبش شود و اموات غسل و کفن شوند؛ ولی در صورتیکه نبش قبر باعث هتک شود (همچون بو گرفتن بدن میت به خاطر گذشت زمان)نبش قبر جایز نیست. در خصوص نماز، نبش قبر جایز نیست و باید بر قبر میت نماز خوانده شود.