حکم اسپری تنفسی برای روزه دار

حکم اسپری تنفسی برای روزه دار

 آیا همه اسپری های تنفسی باعث باطل شدن روزه می شوند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.