پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
با توجه به خطر انتقال ویروس، آیا تیمم دادن با دستکش صحیح است؟

با توجه به خطر انتقال ویروس، آیا تیمم دادن با دستکش صحیح است؟ ما نیروی خانم نداریم، آیا تیمم دادن اموات غیر هم‌جنس در حالت ضرورت با دستکش، صحیح است یا تکلیف از ما ساقط است ؟

پاسخ: تیمم دادن با دستکش در صورت ضرورت مانعی ندارد و در صورت نبود هم‌جنس تکلیف از شما ساقط است؛ ولی اگر امکان انجام غسل توسط هم‌جنس، اگرچه با نگهداری جنازه در سردخانه فراهم باشد باید توسط هم‌جنس غسل و یا تیمم داده شوند. البته در صورت امکان تیمم یا انجام غسل توسط محارم غیر هم‌جنس از زیر لباس و یا غسل توسط همسر، می‌بایست نسبت به انجام غسل یا تیمم اقدام شود.