پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اگر مجلس بخواهد از دولت به خاطر عدم پرداخت بودجه مصوب شكايت كند ...؟
مجلس به قوه قضائیه شكايت می كند كه قوه قضائیه بر اساس مقررات به شعبه مربوطه ارجاع داده و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

  اگر مجلس بخواهد از دولت به خاطر عدم پرداخت بودجه مصوب شكايت كند روند اين رسيدگي چگونه و دادگاه صالحه كدام است ؟

مجلس به قوه قضائیه  شكايت می كند كه قوه قضائیه بر اساس مقررات به شعبه مربوطه ارجاع داده و مورد رسیدگی قرار می گیرد .قوه قضائیه مرجع تمام تخلفات است مگر موارد خاصی كه در قانون آمده است.