نشانه قبولی نماز.نشانه نمازگذار حقیقی.بازدارندگی از فحشا نشانه قبولی عمل.نشانه قبولی عبادت