اینکه برخی بخاطر عدم شناخت کافی یا عدم اطمینان به آینده افراد از رأی دادن به افراد صرف نظر میکنند و رأی سفید می دهند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.