جریان های فکری

به همت مرکز ملی پاسخگویی نمایندگی اصفهان برگزار شد:
در این کارگاه علمی جریان های فکری حوزه علمیه اصفهان و راهبردهای پاسخگویی بر پرسش های متاثر از آن بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن هاشمی جزی «رئیس بخش پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی» طی کارگاهی آموزشی، ضمن معرفی جریان های فکری حوزه علمیه اصفهان، رویکردها و راهبردهای پرسش و پاسخ مبتنی بر آن را به بررسی کرد.

وی پس از مباحث مقدماتی، به جریان های فکری اصفهان در عصر صفوی، قاجار و پهلوی پرداخت.

رئیس بخش پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی در مقدمه به مباحثی پرداخت که اهم آن شامل تاریخ، محدوده و نام های اصفهان، اصفهان و ورود اسلام و جریان فکری غالب از سرآغاز مسلمانی، خمیرمایه دینی جغرافیای اصفهان در پذیرش عقاید دینی، جریان های فکری غالب اصفهان تا تأسیس مدرسه نظامیه(نیمه دوم قرن5)، بررسی نظریه اصفهان نهادی ضد شیعی و اعتبار روایات ضد این شهر، شکل گیری جریان اهل سنت متمایل به اهل بیت(ع) از قرن8، شخصیت های شیعی فعال و تاثیر گذار قبل از عصر صفوی، جریان های فکری خارجی و داخلی تأثیرگذار قبل از تشکیل حوزه شیعی، صفویه و شکل گیری حوزه علمیه شیعی و جریان فکری شکل دهنده آن می باشد.

وی سپس به بررسی جریان های فکری حوزه شیعی اصفهان و مسائل مرتبط به آن در عصر صفوی پرداخت و گفت: جریان های غالب اخباری در اصفهان و نگارش جوامع حدیثی، جریان حدیث گرایی و راه یابی آن به آئین ها و تبلیغ های مذهبی و دینی، شکل گیری آئین های شیعی با تجلی اندیشه برائت و جریان های خارجی مخالف و موافق، گونه شناسی رفتار تعاملی عالمان شیعی با جریان تصوف و عرفان، میزان توجه حوزه اصفهان به اندیشه های عقلگرا و فلسفه محور، حوزه اصفهان و تعامل اعتقادی و رفتاری با سایر حوزه های شیعی داخلی و خارجی و اندیشه سیاسی در حوزه شیعی اصفهان اهم جریان های مهم و تاثیرگذار در عصر صفوی بود.

حجت الاسلام هاشمی جزی در ادامه جریان های فکری حوزه اصفهان و مسائل مرتبط با آن در عصر قاجار را مورد بررسی قرار داد و اهم این جریان ها را اینطور برشمرد: ظهور جریان های نواندیش و اصلاحگر دینی، تقابل عقلگرایی و حتی روشنفکری و خبرگرایی و ایجاد مرزبندی در بین حوزه اصفهان، ظهور مبلغان و اطلاعیه های بزرگان حوزه با ادبیات قومیتی و نژادی، گرده گیری فکری حوزه با ظهور فرقه های نوظهور بابی و بهایی و تقابل های علمی و میدانی، بروز و ظهور نزاع اخباریان و اصولیان و قدرت یابی جریان اصولی اصفهان، ظهور آقازاده های غیر وفادار به میراث دینی خانواده در بین حوزویان و شکل گیری جریان قرآن گرا و تقابل با اندیشه های پذیرفته حوزه اصفهان در حوزه کلام و عقاید.

وی در نهایت به جریان های فکری حوزه اصفهان و مسائل مرتبط با آن در عصر پهلوی پرداخت و گفت: قدرت یافتن جریان اصلاحگری دینی( روشنگری و روشنفکری) در عرصه کلام و عقاید، ظهور فقاهت قرآن گرا و جریان تقابل اهل حدیث و اهل قرآن، روی آوری حوزه اصفهان به اندیشه های تقریبی و فاصله گیری بخشی از آن با آئیینهای برائتی، تمرکز حوزه اصفهان بر نظریه حکومت دینی با تشطط مبانی در آراء موافقین و مخالفین، ظهور ادبیات اتهام زنی به شرک و کفر در تقابل اندیشه های اعتقادی و روبرویی با نهاد مرجعیت، ظهور جریان های افراطی و التقاطی با اندیشه حذف مخالفان اعتقادی، رفتارها و نظریه پردازی های سیاسی متأثر از جریان های فکری حوزه اصفهان پس از انقلاب و چالش های تبلیغی و پاسخگویی در حوزه معاصر اصفهان از مطرح ترین مباحث در عصر پهلوی است.

گفتنی است حجت الاسلام هاشمی جزی ضمن بیان هر یک از جریان ها، به تاثیر و تاثر آن در زمان فعلی پرداخت و مباحث با رویکردی کارگاهی در چهار جلسه ویژه کارشناسان پاسخگوی نمایندگی اصفهان برگزار گردید.

در خور یادآوری است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ و همچنین آموزش های عمومی علمی – مهارتی با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برای کارشناسان پاسخگوی مرکز برگزار می‏شود.