تقدیر- دعا- دعای پدر- دعای مادر- مرگ زودرس- حتمی- تغییر

اگر منظور شما از تقدير، نوعي از سرنوشت قطعي باشد که خداوند براي هر کس، حتي بدون اطلاع او تعيين کرده است، اين معنا موردپذیرش ما نيست. این‌گونه نيست که هر كس ...