پرسش وپاسخ

براي قرائت قرآن، در كلمات گهربار پيشوايان معصوم(ع) فضايل و آثاري بيان شده ...

آنچه به انسان در دنيا ، قبر ، برزخ ، قيامت و آخرت ايمني مي بخشد ، ايمان و عمل صالح است

در كتب تفسيري شيعه از جمله مجمع البيان و تفسير نمونه و تفسير نور الثقلين روايات زيادي در مورد فضيلت تلاوت سوره هاي قرآن (قبل از تفسير هر سوره اي) بيان شده است.

در روايات مي خوانيم كه شخص ميت، دستش از دنيا كوتاه شده مگر نسبت به برخي موارد:

اگر چه بر خواندن آيات قرآن به زبان وحي (عربي) در روايات سفارش شده است اما...

صفحه‌ها